Ouderraad


Oudervereniging (OR) Sprankel! 

Basisscholen hebben meestal een ouderraad of oudervereniging. Dit is een groep ouders die hand- en spandiensten voor de school verricht. Op school wordt er namelijk niet alleen geleerd, maar ook geleefd en gevierd. Schoolfeesten, Sinterklaas, vieringen, schoolreisjes en excursies komen echter niet vanzelf tot stand. Tevens kan de oudervereniging functioneren als eerste aanspreekpunt voor ouders voor het verstrekken van mededelingen, aanbevelingen of andere relevante informatie.

Sprankel! heeft uiteraard ook een oudervereniging. Onze oudervereniging is een zelfstandige entiteit en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De reden voor deze opzet is om op deze manier onze objectiviteit ten opzichte van school te waarborgen over het nemen van beslissingen.


Visie Oudervereniging

De oudervereniging wil bijdragen aan een sfeer op school waarin leerlingen zich prettig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen gedurende de basisschoolperiode.
 

Doelstelling Oudervereniging

De oudervereniging heeft tot doel:

 

Organisatie Oudervereniging

Onze oudervereniging heeft leden en een bestuur. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene bestuursleden die als klassenvertegenwoordigers optreden. Alle bestuursleden zijn om de drie jaar aftredend en herkiesbaar. Onze leden zijn alle kinderen van school en kiezen er voor om lid te worden van de vereniging en betalen als lid contributie voor de activiteiten die de vereniging organiseert. Meestal is er één keer per jaar een algemene ledenvergadering, waarin het bestuur van de vereniging zijn plannen voor het komende jaar kenbaar maakt en waarin het verantwoording aflegt voor het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Ook wordt dan de hoogte en de bestemming van de contributie bepaald. De oudervereniging organiseert vervolgens in overleg met de school de leuke activiteiten voor de leerlingen, of maakt het mogelijk dat de school die organiseert door het geven van een gift, betaald van de ingezamelde contributie.
 

Taken Oudervereniging

De volgende taken hebben de verschillende functionarissen binnen onze oudervereniging:

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemene bestuursleden
 

Contactpersoon:

Penningmeester: Twan Kroes - or.sprankel@catent.nl 

Jaarverslag

Jaarverslag 2021/2022>>
Jaarverslag 2020/2021 >>
Jaarverslag 2019/2020 >>
Jaarverslag 2018/2019 >>