Onderwijsinhoudelijke zaken


Op deze pagina treft u  documenten die veel informatie verstrekken over de onderwijsinhoudelijke kant.
Hier kunt  u de volgende documenten vinden:

 

Schoolgids en -kalender

Jaarlijks geven we deze gids uit waarin allerlei algemene wetenswaardigheden beschreven worden. in de kalender worden de belangrijkste data weergegeven evenals de verjaardagen van de kinderen. Tevens wordt er verantwoording afgelegd over resultaten van het voorgaande jaar en een beschrijving over het lessensysteem, de zorg en in beperkte mate de onderwijsvernieuwingen. Hierover staat meer te lezen in het schoolplan.

Schoolgids >>
Schoolkalender >>
 
Schoolplan
Het schoolplan van onze school is ontwikkelplan voor de periode 2012-2016. Hierin zijn onze ambities, kwaliteiten en verbeterpunten opgenomen. Na het lezen van dit plan heeft u een goed beeld over de onderwijskwaliteit van Heilighartschool. Vanuit dit plan worden er per kalenderjaar deelplannen gemaakt. Dit noemen wij het jaarplan.
Schoolplan >>
 
Jaarplan en jaarverslag
In het jaarplan zijn de voornemens van een bepaald jaar uit het schoolplan nader uitgewerkt  op een realistische basis. Want het kan natuurlijk zijn dat er ergens onderweg in deze 4 jaren zaken veranderen of bijstelling behoeven. In het jaarplan vindt u de veranderactiviteiten. Hierover leggen we vervolgens verantwoording af in het jaarverslag.
In het jaarverslag trekken we conclusies over behaalde resultaten van onze voornemens in dat kalenderjaar.
Jaarplan en verslag 2020 >>
Jaarplan en verslag 2021 >>
 
Zorgplan
Binnen het onderwijs op Sprankel! willen wij tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Dit betekent dat wij ons onderwijs en de zorg afstemmen op die onderwijsbehoeften. Op welke manier wij dit vormgeven, is weergegeven in dit schoolspecifieke zorgplan. 
Zorgplan >>
 
School Ondersteunings Profiel
Ons ondersteuningsprofiel verheldert de mate waarin wij basiszorg kunnen bieden aan onze leerlingen. Daarnaast wordt beschreven welke gespecialiseerde zorg wij -eventueel met hulp van derden- kunnen en willen leveren.
School Ondersteunings Profiel >>
 
Schoolveiligheidsplan
Elke school van Catent beschikt over een eigen schoolveiligheidsplan. Hierin zijn allerlei onderdelen opgenomen en vastgesteld die de veiligheid bevorderen. We spreken dan over :

Veel van deze afspraken  spreken voor zich. Het is echter wel belangrijk om jaarlijks aandacht te geven aan deze afspraken zodat ze ook in de praktijk toegepast blijven worden. De belangrijkste documenten waar u als ouders ook mee te maken krijgt zijn onderstaande documenten.

Schoolveiligheidsplan >>
 
Kanjercontract

We willen dat onze leerlingen, leerkracht en ouders dit contract ondertekenen zodat we ons gezamenlijk verbinden aan de afspraken hoe wij met elkaar om willen gaan.

Kanjercontract >>
 
Schorsing en verwijdering

In dit document staat precies de procedure beschreven die we moeten hanteren als er sprake is van een conflictsituatie met leerlingen.
Als het lezen van deze documenten vragen oproept, dan horen we die uiteraard graag.

Schorsing en verwijdering >>
 
Overgangsprotocol

Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan niet naar een volgende groep te laten doorstromen. Anders gezegd: wanneer gaat een kind over en wanneer doubleert het?

Overgangsprotocol >>
 
Klachtenregeling

We hopen dat u nooit het gevoel krijgt uitgepraat te zijn op onze school en zich genoodzaakt voelt om uw klacht extern te moeten laten behandelen. Mocht dat toch het geval zijn dan verwijzen we u middels de link onderaan de pagina naar de klachtenregeling van onze stichting Catent. De klachtenregeling van de peuterklas kunt u hier vinden.

Klachtenregeling >>
 
Inspectierapport

Ons basisonderwijs staat onder toezichtskader van de inspectie van het basisonderwijs. De inspectie heeft onze school bezocht in het voorjaar van 2013. U kunt het rapport hier inzien. voor verdere info verwijzen we naar; www.scholenopdekaart.nl. U kunt dan op postcode zoeken (8152 BM)

Inspectierapport >>
 
Tevredenheidspeiling

Recentelijk heeft de school ouders bevraagd over hun tevredenheid van diverse onderdelen. Met enige trots presenteren wij de samenvatting van dit rapport aan u, de link hiervoor vindt u onderaan deze pagina. Tevens treft u het analyserapport met daarin de conclusies die wij verwoord hebben in een plan van aanpak. 

Tevredenheidspeiling >>
Plan van aanpak >>
 
Formulier aanvraag vakantie en verlof

Dit document kunt u gebruiken bij het aanvragen van speciaal verlof of vakantie.

Aanvraagformulier vakantie en verlof >>